Sport Talent Fonds Overijssel

Het Sport Talent Fonds support Overijsselse sporttalenten, talententeams en organisaties, die zich bezighouden met talentontwikkeling. Door gezamenlijk te investeren in sport, talent, kennisdeling en professionalisering dragen we bij aan sportief succes met maatschappelijke impact. Sportief succes verbindt, verbroedert, brengt mensen in beweging en stimuleert om ook het beste uit jezelf te halen. Wij bouwen graag mee aan die ideale ontwikkelomgeving in Overijssel waar karakters gevormd worden en de toekomstige rolmodellen gestimuleerd worden in de weg naar ‘De beste JIJ’. 

Voor wie?

Je kunt als talent, talententeam of andere organisatie die zich bezighoudt met talentontwikkeling uit Overijssel of lid zijnde van een Overijsselse vereniging/organisatie 1x per jaar een aanvraag doen bij het Sport Talent Fonds Overijssel.

Beoordeling

De beoordeling geschiedt door de commissie Sport Talent Fonds Overijssel (CSO) die bestaat uit drie leden van de stichting Topsport Overijssel die niet een sportvereniging representeren.

Advies en toekenning

De toekenning voor een bijdrage uit het Sport Talent Fonds Overijssel wordt gedaan door de
CSO die getoetst wordt aan de opgestelde criteria en daarover advies vraagt aan de talentregisseurs.

Plafond

Aanvragen gericht op het jaar 2021 konden worden ingediend van 7 Oktober 2020 tot uiterlijk 15 November 2020. Het financiële plafond wordt jaarlijks opnieuw bepaaald

Criteria

 • Je bent talent (t/m 24 jaar) met een Belofte-, NT- of IT-status of je bent gekwalificeerd voor een EK, EYOF, of WK of je hebt niet langer dan 2 jaar geleden hieraan deelgenomen;
 • Jullie zijn als team gekwalificeerd voor een EK, EYOF, YOG, of WK of jullie hebben niet langer dan 2 jaar geleden hieraan deelgenomen
 • Je zet je in als organisatie voor talentontwikkeling in de sport
 • Je dient aannemelijk te maken dat je niet voldoende financiële middelen hebt voor een optimale talentontwikkeling;
 • Je dient een donatiedoel te hebben op www.sport.talentboek.nl/overijssel op het moment dat het geld wordt uitgekeerd. Dit donatiedoel zal worden gebruikt om de uitbetaling te verrichten;
 • Je dient een zo concreet mogelijke aanvraag te doen, inclusief een begroting;
 • De aanvraag dient ondersteund te worden door een schriftelijke verklaring van de coach bij de bond, het trainingscentrum of de vereniging waar je bent bij aangesloten.
 • Het aanvragende talent is geboren en/of woont in Overijssel of is lid van een Overijsselse vereniging waar of van waaruit hij/zij de sport beoefent. Het aanvragende team of de organisatie is gevestigd in Overijssel.
 • De aanvraag wordt gedaan om daarmee te bekostigen: sporttechnische zaken ter voorbereiding van EK, EYOF, YOF, WK of vergelijkbare wedstrijden.
 • Maar ook andersoortige sporttechnische ondersteuning in relatie tot het verbeteren van de sport- en talentontwikkeling.
 • Ook kan aan talenten (ook teams) een financiële bijdrage verleend worden in reiskosten om deel te nemen aan (kwalificatie voor) internationale wedstrijden voor zover deze worden georganiseerd door erkende topsportorganisaties.
 • Bijdragen kunnen ook worden verleend aan een vereniging of organisatie voor gasttrainingen, workshops, clinics of onderzoeken, testen, video-opnamen en andere zaken die de begeleiding van talenten in een vereniging of talentencentra kunnen verbeteren.
 • De aanvrager is verplicht een heldere (project)begroting mee te sturen.
 • Als zich situaties voordoen die niet voldoen aan deze criteria maar die in de ogen van de CSO wel voldoen aan de ambitie voor talentontwikkeling, kan de CSO besluiten alsnog tot toekenning over te gaan.
 • Het talent, het team of de organisatie die een bijdrage ontvangt, dient Topsport Overijssel updates te sturen van de trainingen en wedstrijden en akkoord voor de (sociale) media en communicatiekanalen. In het kader van de AVG-wetgeving dient men akkoord te gaan voor publicatie.

Procedure (voorwaarden)

 • Aanvragen moeten per email voor 15 November 2020 volgens het format worden ingediend
 • Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
 • Indien nodig wordt de vraag getoetst bij de betreffende sportbond/vereniging en/of andere deskundigen.
 • De maximale jaarlijkse bijdrage voor individuele sporters bedraagt € 500,-
 • De maximale jaarlijkse bijdrage voor teams van een sportclub bedraagt € 1.500,- (inclusief individuele toekenningen).
 • De maximale jaarlijkse bijdrage voor een sportclub/organisatie bedraagt € 1.500,- inclusief individuele en team-toekenningen).
 • Bij iedere aanvraag wordt een begroting gevoegd en dient aangegeven worden of bij andere fondsen een aanvraag is ingediend.
 • Na toekenning dient de aanvrager binnen een maand na de activiteit uit zichzelf een financiële verantwoording te sturen. Indien dit niet gedaan wordt, zullen eventuele toekomstige aanvragen niet gehonoreerd worden.
 • Van deze maxima kan worden afgeweken als de CSO daartoe een gegronde reden ziet.
 • De uitbetaling geschiedt uiterlijk 14 dagen na toekenning door de CSO en na ontvangst van de financiële verantwoording.

Ik wil een aanvraag doen als...